• Anasayfa
  • Kurumsal
  • Tedarikçi Gizlilik Taahhüdü

Tedarikçi Gizlilik Taahhüdü

Gizlilik Taahhüdü


İşbu Gizlilik Taahüdü, Tedarikçi Politikasının ayrılmaz bir parçası olup, DTAS tedarikçilerinin işbu Gizlillik Taahhüdünde tanımlanan kurallara uyması esastır.
 
1.         Gizli Bilgi
1.1.      Tedarikçi, Gizli Bilgiler’in Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“DTAS” ve/veya “Şirket”) mülkiyet haklarına tâbi olan değerli bir varlığı olduğunu kabul eder. 
 
             Tedarikçi, Gizli Bilgiler’in herhangi bir kısmının yazılı veya sözlü olarak veya sair yollarla açıklanmasının son derece gizli bir şekilde yapılacağını ve bu Gizli Bilgiler’i amacının dışındaki bir amaç için kullanmayacağını kabul eder.  Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Tedarikçi DTAS’ın yazılı ön onayını almadan

(i)         Gizli Bilgiler’i hiç kimseye açıklamayacak veya açıklanmasına izin vermeyecektir veya
(ii)        Görüşmelerin yegâne amacı dışındaki hiçbir amaçla Gizli Bilgiler’i kopyalamayacak veya kopyalanmasına izin vermeyecek veya başka yöntemlerle bunların tamamını veya bir kısmını çoğaltmayacak ya da değiştirmeyecek veya Gizli Bilgiler’i bulundukları yerden kaldırmayacak ya da silmeyecektir. 

1.2.      Bu Taahhütname’de geçen terimlerin anlamı aşağıda açıklanmıştır:
(a) “Gizli Bilgi(ler)”, DTAS tarafından Tedarikçi’ye sağlanan her türlü yazılı veya sözlü veri ve bilgi anlamındadır ve aksi yazılı olarak açıkça belirtilmediği sürece bu bilgiler "gizli" olarak kabul edilir. "Gizli Bilgiler" terimine ayrıca,  mülkiyet hakkına tâbi her türlü ve her nev'i bilgi, teknik veriler, ticari sırlar veya know-how, araştırma, iş planları, ürün planları, ürünler, hizmetler, müşteri listeleri, yazılım geliştirmeleri, icatlar, süreçler, formüller, teknoloji tasarım ve çizimler, pazarlama, finansman veya sair ticari bilgiler, derlemeler, ticari fırsatlar, notlar, yazılı mesajlar veya Tedarikçi’ye Görüşmeler sırasında verilmiş olan diğer belge ve kayıtlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirketle, (tanımı 1.2 (b) Maddesinde verilen) onun İştirakleriyle ve ilgili taraflarla ya da DTASin kendi işleriyle herhangi bir şekilde ilişkili olan bilgiler de dahildir.
 
(b) “İştirak(ler)”, Taraflardan birini doğrudan kontrol eden veya o Taraf ile birlikte aynı kurum tarafından kontrol edilen herhangi bir şirket anlamındadır.  Bu şirketler, Taraflar kendi İştiraklerinin bu Taahhütname’nin prosedürlerine uygun hareket edeceğini garanti ettiği müddetçe bu Taahhütname açısından üçüncü taraf olarak kabul edilmez.

1.3.      Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, aşağıda açıklanan türdeki bilgiler "Gizli Bilgi" tanımına girmez:
  1. Açıklandığı anda zaten kamuya açık halde bulunan bilgiler;
  2. Kamuya açık hale gelme durumunun Tedarikçi’nin bu Taahhütname kapsamındaki yükümlülük ve sorumluluklarını ihlal veya ihmal etmesi sonucu meydana gelmemesi koşuluyla, açıklandıktan sonra kamuya açık hale gelen bilgiler;
  3. Tedarikçi’nin bağımsız olarak bizzat kendisinin geliştirmiş olduğunu kanıtladığı veya DTAS’ın bunları Tedarikçi’ye ifşa etmeden önce Tedarikçi’nin herhangi bir gizlilik hükmüne tâbi olmadan zaten bildiği bilgiler;
  4. İleriki bir zamanda, Tedarikçi’nin bildiği kadarı ile bunları açıklama hakkını haiz olan veya akdi, kanuni veya emanete yönelik herhangi bir yükümlülük kapsamında bu bilgileri aktarmasında bir kısıtlama veya yasak bulunmayan bir üçüncü tarafça Tedarikçi’ye kanuni bir biçimde açıklanmış olan bilgiler; veya
  5. Tedarikçi’nin 1.6 No’lu madde gereğince açıklamak zorunda olduğu bilgiler.

1.4.      Şirket’in sağladığı Gizli Bilgiler sadece bu Gizli Bilgiler’i Tedarikçi’nin (a) bu Gizli Bilgiler’i Görüşmelerin yürütülmesi açısından bilmesi gereken; (b) Gizli Bilgiler’in gizlilik niteliğini bilen ve gizliliğe ilişkin kurallara tâbi olan ve (c) Görüşmelerin varlığının gizliliğinden haberdar olan ve Görüşmelere doğrudan dahil olan personeline ve profesyonel danışmanlarına (hep birlikte "Temsilciler") açıklanabilir.

1.5.      Tedarikçi Gizli Bilgiler’i kanunun, mahkemenin veya yetkili resmi makamların emrettiği durumlarda açıklayabilir, ancak Tedarikçi Gizli Bilgiler’in açıklanması şart olan kısmından daha fazlasını kanunun elverdiği ölçüde açıklamayacak ve Şirket’e böyle bir zorunluluk olduğunu yazılı olarak önceden bildirecek ver herhangi bir açıklama emrine itiraz edilmesi söz konusu olduğunda, ilgili Masrafları Şirket’e ait olmak üzere Şirket’e makul seviyede yardımcı olacaktır.

1.6.      Tedarikçi, bu Taahhütname’nin hükümlerinin çalışanları tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı sorumlu olacak ve Gizli Bilgiler’in bu Taahhütname’nin izin verdiğinin dışındaki şekillerde açıklanmasını önlemek amacıyla gerekli olan her türlü makul, gerekli ve uygun adımı atacaktır.

2.         Mülkiyet Hakları
Yukarıda yer alan 1 No’lu Bölümde öngörülen hükümlere herhangi bir sınır getirmeksizin, Tedarikçi Şirket’e ait tüm Gizli Bilgiler’in Şirketçe oluşturulmuş, yaratılmış, geliştirilmiş, üretilmiş veya hazırlanmış olup olmadığına bakılmaksızın ve Gizli Bilgiler’in herhangi bir kısmının bu Taahhütname’nin imzalanmasından önce veya sonra oluşturulmuş olup olmadığından bağımsız olarak, yalnızca ve münhasıran Şirket’in mülkü olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu Taahhütnamede aksi açıkça belirtilmediği sürece, Gizli Bilgiler’in açıklanması ile herhangi bir fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki herhangi bir izin veya ruhsat (ticari marka, patent veya telif hakkı dahil) verilmiş olmaz veya verildiği ima edilmez.

3.         Gizli Bilgiler’in İadesi
3.1.      Tedarikçi, Şirket’in talebi üzerine ve bu talebe istinaden herhangi bir zamanda, 20 (yirmi) gün içinde:

(i)  Tedarikçi’nin elinde bulunan ve Şirket’e ait olan Gizli Bilgiler’i, bunların kopyasını elinde tutmamak koşulu ile Şirket’e iade edecektir veya
(ii) Şirket’in talimatı doğrultusunda, Gizli Bilgiler’in imha edilmesini sağlayacak; Gizli Bilgiler’in kaydedilmiş olduğu her türlü ortamın da ortadan kaldırılmasını, imha edilmesini, silinmesini sağlayacak; ve içinde Gizli Bilgiler’in tamamını veya bir kısmını barındıran ve Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi için hazırlanmış olan veya Tedarikçi’nin elinde bulunan her türlü belgeyi de imha edecektir.

3.2.      Tedarikçi 3.1 No.lu Maddede belirtilen bu 20 (yirmi) günlük sürenin sonunda Gizli Bilgiler’in tamamının aynı maddede belirtilen şekilde yok edildiğini, ortadan kaldırıldığını veya silindiğini belirten yazılı bir belgeyi Şirket’e sunarak, bu işlemin gerçekleştirildiğini teyit edecektir.

4.         Garanti ve Taahhütler
4.1.      Şirket (açık veya örtülü olarak) verdiği Gizli Bilgiler’in doğru veya eksiksiz olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır veya bunları garanti etmez.

4.2.      Şirket Gizli Bilgiler’i açıklama yetkisine sahip olduğunu taahhüt eder.

5.         Genel Hükümler
5.1.      Taahhütname’nin Tamamı Bu Taahhütname Taraflar arasında kabul edilen hüküm ve koşulların tamamını kapsar ve Taraflar arasında bu Taahhütname’nin kapsamında yer alan işlemlerden farklı olan herhangi bir sözlü anlaşma mevcut değildir.

5.2.      Amir Kanun ve Yetkili Yargı Mercii Bu Taahhütname’nin geçerliliği ve icrası Türk kanunları ile yönetilir ve yorumlanır ve Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

5.3.      Taahhütname’nin Süresi ve Geçerlilik Devamı  Bu Taahhütname Yürürlük Tarihinde geçerlilik kazanır ve takip eden 5 (beş) yıl boyunca yürürlükte kalır ("Taahhütname Süresi").  Taahhütname Süresi boyunca açıklanmış olan Gizli Bilgiler, Tedarikçi’nin belli bazı Gizli Bilgiler’in Taahhütname’nin 1.3 No.lu Maddesinde belirtilen istisnaların kapsamına girdiğini yazılı olarak gösterebildiği ana dek bu Taahhütname’nin koşullarına tâbi olacaktır.

​5.4.     İlan Etmeme Bu Taahhütname’nin varlığı ve içerdiği hüküm ve koşullar gizlidir ve kanunun veya yetkili bir kurum kararının emrettiği durumlar haricinde Tedarikçi Şirket’in yazılı ön onayını almadan bunları herhangi bir üçüncü tarafa açıklayamaz.
 

DTAS Confidentiality Statement