Çevre Politikası

Daıkın Türkiye Hendek üretim tesisleri olarak ürün tasarımı, ürün geliştirilmesi ve üretim faaliyetlerimizde yürürlükteki çevre mevzuatları gerekliliklerine uygun olarak;

 • Yaşam döngüsü içerisindeki çevre boyutlarını ve etkilerini analiz ederek,
 • Çevre süreçlerine yönelik risk ve fırsatları değerlendirerek,
 • Atıksu, atık ve atık gaz emisyonlarının yarattığı çevresel etkileri en aza indirerek,
 • Doğal kaynakların verimli şekilde kullanımını sağlayarak,
 • Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını ön planda tutup gerekli yatırımları yaparak,
 • Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltarak,
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenleyerek,
 • Toplumun ve paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak,
 • Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşarak,
 • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.
Cemil YİĞİT
Genel Müdür Yardımcısı

Noritaka OZAKI
Genel Müdür
 


As Daikin Turkey Hendek production facilities, in our product design, product development and production activities, in accordance with the environmental legislation requirements in force;

We are committed that;
 • Analyzing the environmental dimensions and effects in the life cycle,
 • Evaluating the risks and opportunities for environmental processes,
 • Minimizing the environmental impacts of wastewater, waste and waste gas emissions,
 • Ensuring efficient use of natural resources,
 • Prioritizing the use of renewable energy sources in production activities, by making the necessary investments,
 • Using technologies in accordance with the principle of environmental protection in the improvement activities considered necessary,
 • Reducing our carbon footprint and consequently our impact on climate change,
 • Organizing training activities to increase the environmental awareness of all our employees and stakeholders,
 • Considering the expectations of the society and stakeholders,
 • Sharing our activities related to the environment with the public in a transparent manner,
 • Continuously improving our environmental management system with periodic targets and reviews
Cemil YİĞİT
Deputy General Manager

Noritaka OZAKI
General Manager