Satın Alma ve Tedarik Politikası

SATIN ALMA VE TEDARİK POLİTİKASI

İşbu Satın Alma ve Tedarik Etik Politikası (“Politika”), DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“DTAS”) tedarikçilerinin iş yapış şekillerinin DAIKIN ana değerleri olan Mutlak Güvenirlik, Girişimci Yönetim ve Uyumlu Kişisel İlişkiler başlıkları çerçevesinde, DTAS şirket politikaları, T.C. Yasa ve Yönetmelikleri, AB mevzuatları ve ticaret yaptığımız tüm ülkelerin yerel mevzuatları ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DTAS tedarikçilerinin bu Politika’da tanımlanan kurallara uyması esastır. Politika’nın ihlal edilmesi durumunda DTAS tek taraflı takdir hakkını kullanarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin tedarikçileri ile yaptığı sözleşmeyi tek taraflı ve tazminat ödemeden feshetme hakkını saklı tutar.

DTAS, iştiraki bulunduğu DENV (G) şirketleri içerisinde “Mutlak Güvenirlik, Girişimci Yönetim ve Uyumlu Kişisel İlişkiler” vizyonu doğrultusunda, dünyaya daha sağlıklı ve daha konforlu yaşam alanları sunarken çevre ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak yeni değerler yaratabilmeyi amaçlar. Bu nedenle tedarikçilerinden kalite kontrol, çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi, insan haklarının gözetilmesi, etik ilkelere uyum gibi çeşitli tedarik zinciri risklerine karşı önlem alarak uyumlu hale gelmelerini beklemektedir.

İşbu Politika DAIKIN Global stratejileri, DTAS sürdürülebilirlik hedefleri ve DTAS Sürdürülebilirlik Politikası doğrultusunda DENV(G) Kurumsal Etik kuralları dikkate alınarak toplumsal paydada değer yaratmak gayesi ile sürdürülebilir tedarikçi gelişimine katkı sağlayacak ana prensipleri içermektedir.

Bu kapsamda tedarikçiler DTAS tarafından sürdürülebilirlik programları geliştirmek üzere DTAS ile çalışmaya ve DTAS tarafından muhtelif zamanlarda kendilerine iletilecek bu gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerine katılmayı taahhüt etmektedir.

Kurumsal Etik kuralları https://www.daikin.com.tr/daikin-DTAS-etik-kurallar web adresinde yayınlanmaktadır. DTAS’ın tedarikçilerinden Etik Kurallar çerçevesindeki beklentileri şunlardır:

1. Ticari Teamüllere İlişkin Sosyal Sorumluluk Politikaları
DTAS, tedarikçilerinin çalışanlarını sosyal sorumluluk ve görevleri konusunda düzenli olarak bilgilendirmesini ve ticari faaliyetleri ile politikalar ve davranış kuralları gibi alanlarda bu tür sosyal sorumlulukları harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için yazılı kurallara sahip olmasını beklemektedir.

2. Son Kullanıcıların Gelecekteki İhtiyaçlarını Öngörerek Güvenli, Yüksek Kaliteli Ürünlerin ve Hizmetlerin Sağlanması
DTAS müşterileri için ürün ve hizmetlerin güvenlik ve kalitesini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Aynı şekilde, DTAS tarafından Tüketici’ye sunulan ürün ve hizmetlerin güvenlik ve kalitesini sağlamak için tedarikçilerinden de sağlamış oldukları tüm bileşen, hammadde, yarı mamul, mamul, tamamlayıcı parça, ürün ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mal ve hizmet için aynı yüksek standartlarda güvenlik ve hizmet kalitesi beklemektedir.
Tedarikçi, tedarik etmiş olduğu mal ve hizmetlerin en iyi kalite malzeme ve işçilikte sunulduğunu, bunların DTAS tarafından sipariş şartlarına uygun olduğunu, güvenli ve doğru olarak ambalajlandığını ve etiketlendiğini ve yalnızca taahhüt ettiği kullanım amacına özgü üretildiğini kabul etmektedir.
İlave olarak, bileşen ve hammadde tedarikçilerimiz, herhangi bir sınırlama olmaksızın izlenebilirlik ile ilgili süreçlerde DTAS talebi üzerine DTAS Hammadde Beyanlarını vereceklerdir.

3. Adil rekabet prensipleri temelinde iş faaliyetlerini yürütme
DTAS başta T.C. mevzuatı olmak üzere ile ihracat yaptığı ülke mevzuatlarındaki adil rekabet ve ticarete ilişkin yasa (Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet) ve kurallara saygılı ve bu kurallara uygun ticari faaliyetler göstermektedir. Bu kapsamda DTAS tedarikçilerinin hür iradeleri ile anlaşmaya varılmış yasal haklarına saygı göstermektedir.
Ancak DTAS, yürürlükteki yasaları ihlal eden ve/veya DAIKIN değerleri ve politikaları ile Mutlak Güvenirlik, Girişimci Yönetim ve Uyumlu Kişisel İlişkiler ve/veya Sürdürülebilirlik gibi teşvik ettiği güçlü iş uygulamalarına uymayan tedarikçiler ile çalışmayacaktır.

4. Ticari Kontrol Yasalarına Uygunluk
DTAS global barış, güvenlik ve düzene zarar verebilecek hiçbir işleme katılmamayı hedefler ve DENV (G) Ticari Uyum Kuralları ile birlikte her bir ülke ve bölgenin yürürlükteki tüm ihracat ve ithalat rejimine uygun hareket eder.
Tedarikçiler, faaliyetlerine ilişkin ticaret kısıtlamaları, ihracat kontrolleri, ambargo, yolsuzluk ve gümrük yasalarını gerekli olması halinde takip eder ve bu tür yasa ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Tedarikçiler, bu kısıtlamaların ihlal edilmesinin idari para cezaları, ihracat lisans iptalleri ve potansiyel olarak hapis cezalarına karar verilmesi gibi son derece ciddi sonuçlar olabileceğinin bilincindedir.
Tedarikçiler, satışa sundukları ve/veya üretim veya dağıtımını yaptıkları Ürün, Hammadde, Bileşen ve diğer Malları vb. hiçbir şekilde Füze Teknolojileri, Kimyasal Silah ve Kitle İmha Üretimi ile iştigal eden 3. Kişilere sağlamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Gösterme ve Koruma
DTAS fikri mülkiyet haklarının Önemli Şirket Varlıkları içerisinde yer aldığını kabul ederek, fikri mülkiye haklarını korumaya ve sürdürmeye ve bunları etkili bir biçimde kullanmaya gayret eder. DTAS tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermekte ve Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmemektedir.
Tedarikçi kaynaklı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (DTAS veya diğer DENV (G) şirketlerinin) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere ilgili tedarikçiler ödemek zorundadır.

6. Uygun Veri Yönetimi
DTAS gizli bilgilerini, diğer şirketlerden alınan gizli bilgileri, müşteri ve çalışanlarının bilgilerini uygun olarak ve yasal mevzuata uygun olarak işlemekte ve kullanmakta, bu bilgileri uygun olmayan yolardan elde etmemektedir.
DTAS veri saklama ve gizliliği ile ilgili başta 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR olmak üzere, faaliyette bulunduğu diğer ülkelerin sair kanun ve yasal düzenlemelerine uyacağını, sözleşmelerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getireceğini, sahip olduğu müşteri / tüketici bilgilerinin güvenliğini sağlamak için azami gayreti göstereceğini taahhüt eder.
Aynı şekilde, DTAS tedarikçilerinden veri gizliliği kapsamında Şirket’e ait verileri yalnızca sözleşmesel ilişkiler kapsamında amacına göre işlemesini ve saklamasını, verileri sözleşmelerde tanımlanan gizlilik ve veri kullanım koşullarına saklamasını ve işlemesini, amacı dışında kullanmamasını ve süresi sonunda anonimleştirmesini ve/veya yok etmesini beklemektedir. Tedarikçinin gizlilik ve veri saklama politikalarına uygun hareket etmemesi sözleşmenin DTAS tarafından tek taraflı feshi sonucunu doğurur.

7. İçeriden Bilgi Sızdırmaya Dayalı Ticaret Yasağı
Tedarikçiler hiçbir şekilde DENV(G) ve/veya başka Grup Şirketler ile ilgili halka açık olmayan ve diğer Gizli Verileri içeriden bir başka çalışanları vasıtasıyla 3. Kişilere sızdırmayacak ve kendilerine sağlanan idari, teknik bilgi vb. Gizli Verilerimizi başka ticari faaliyetler için kullanmayacak ve üçüncü kişilerin kullanımına sağlamayacaklardır.

8. Tedarikçilerin Bilgilerini Zamanında ve Uygun Açıklaması
DENV (G) Şirketlerinden olan Şirketimiz DTAS, Şirket dışına Şirket Bilgilerin açıklama hususunda nispeten az bir yükümlülüğe sahip olmakla birlikte İyi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Güvenilir, Şeffaf ve Açık Yönetilen bir şirket olarak gelişmesi için Gizli Bilgiler hariç Şirket bilgilerini uygun bir şekilde yayınlamaktadır. İlgili verilerin konsolidasyonu ve uygun bir şekilde raporlanması için, tedarikçiler DTAS ile olan ticari faaliyetleri konusunda kendilerinden beklenen her türlü veri ve raporlamayı tam ve zamanında ve talep edildiği şekilde yaparak zamanında DTAS’a iletmekle yükümlüdür.

9. Çevre Yasalarına Uyum
DTAS Türkiye Cumhuriyeti ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki çevre yasalarına ve diğer ikincil mevzuat kurallarına uygun olarak ürün geliştirme, üretim, satış,dağıtım ve servisler dahil her bir iş faaliyetleri açsından çevreyi koruyan ve iyileştiren girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda tedarikçi çevreyi korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere tüm faaliyetlerinde eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olmalıdır.
Tedarikçiler, iş faaliyetlerini yerine getirirken çevre yasalarına uygun hareket etmeyi, çevre ve doğaya saygılı olmayı ve iklim değişikliği etkilerinin (sera gazı emisyonları, atık oluşumu, enerji tüketimi, kaynak tüketimi vb.) asgari düzeyde tutmayı, bu etkilerini yönetecek uygulamaları devreye almayı kabul eder. Bu kapsamda, Tedarikçi çevresel etkilerinin asgari düzeyde tutulması için DTAS ile yapılacak tüm işbirliklerini şimdiden kabul ettiğini beyan eder.

10. İş Sağlığı ve Güvenliği
DTAS önce güvenlik bakış açısıyla yürüttüğü faaliyetlerini aynı şekilde tedarikçilerinden beklemektedir. Buna göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili Daikin A.Ş’nin tedarikçilerinden beklentileri aşağıdaki gibidir:

 • Tedarikçi, kaza ve yaralanmaların engellenmesi için çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamalıdır.
 • Bu sebeple tedarikçi, potansiyel çalışan güvenliğini tehdit eden riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilmeli, çalışanların sağlık ve güvenliğini, ilgili standart ve yasaları dikkate alarak güvence altına alan sistematik faaliyetler oluşturmalıdır.
 • Tedarikçi, çalışmalara yönelik kaynak, araç gereç ve ekipmanları sağlamalı, periyodik bakım ve kontrolünü yaptırmalıdır.
 • Tedarikçi, çalışan, stajyer, ziyaretçiler ve özel risk grupları için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmalı ve sağlık gözetimine tutulmalarını sağlamalıdır.
 • Tedarikçi, çalışma ortamında gerekli ölçüm, test ve analizleri yaptırmalıdır.
 • Tedarikçi, mevzuata uygun şekilde çalışanların eğitim ve bilgilendirmelerini sağlayarak İSG bilincini arttırmalıdır.
 • Tedarikçi, acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmalarını sürekli olarak gerçekleştirmelidir.
 • Tedarikçi, İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeli, denetlemeli ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalıdır.

 

11. İşyerinde İnsan Hakları ve Farklılıklara Saygı ve İş Yasalarına Uyma
Tedarikçi yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) sözleşmesi No.138'de belirtilen kapsamda) hiç kimse istihdam edemez. Bu doğrultuda tedarikçi kendisi veya ürün tedarik ettiği üçüncü kişiler hiçbir koşul altında çocuk işgücü kullanamaz.
Tedarikçi, yükümlülüklerini ifa ederken yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuatı takip etmek, uymak ve İş Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde çalışmakla yükümlüdür. Bu kapsamda aşağıda yer alan başlıkların tedarikçi tarafından göz önünde bulundurulması ve çalışma prensiplerine hâkim kılınması beklenmektedir.

 • Fark gözetmeme: Tedarikçiler işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve iş sonlandırma da dahil olma üzere istihdam ile ilgili karalarında, ırk, etnik köken, din, dil, cinsel tercih, cinsiyet, politik veya ideolojik görüşlere yönelik herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre eşit bir şekilde muamele edecektir.
 • Zorla Çalıştırma: Tedarikçiler, etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar, kabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alır ve çalışanları için fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayırımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder.
 • Tazminat: Tedarikçiler, çalışanlarını ücretleri maaş ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve düzenlemelerde belirtilen asgari seviyeye eşit ya da bunun üzerinde ödeme yaparlar.
 • Taciz: Tedarikçiler, tacizin hiçbir formuna izin vermez, gerekli önlemleri alır. Çalışanlarının bedensel cezalara veya fiziksel cinsel, psikolojik, duygusal sözlü taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.
 • Sendikal haklar: Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.
 • Adil yaklaşım: Tedarikçilerin çalışanlarına sağladığı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai, izinler ve yan haklar adil ve mevzuata uygun hareket eder. Tedarikçiler Hukuka aykırı disiplin uygulamalarında bulunmaz.

 

12. Şirket Varlıklarının Korunması
Tedarikçi, DTAS tarafından sağlanan kamuya açık olmayan tüm bilgileri, bir Sipariş ile ilgili olarak tarafların herhangi birisi tarafından hazırlanan tüm özellikleri veya diğer belgeleri ve bir Sipariş ile ilgili kamuya açık olmayan tüm bilgileri "Gizli Bilgi" olarak göz önüne alacaktır. Alıcı’nın önceden yazılı izni olmadan, Satıcı herhangi bir gizli bilgiyi bir Siparişi yerine getirme dışında herhangi bir amaçla ifşa edemez veya kullanamaz.

13. Muhasebe İşlemlerinin Uygun Şekilde Yapılması
Yolsuzluk, zimmete geçirme, kolaylaştırıcı her türlü ödeme ya da rüşvet faaliyetine türü veya gerçekleştirilme şekli ne olursa olsun izin verilemez. Tedarikçiler bu ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt eder.
Tedarikçilerin tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları tam ve net olarak ilgili harcamaları yansıtmalıdır. Tedarikçilerin finansal sistemlerinde hiçbir gizli, kayıt dışı hesap ve malvarlığı bulunmamalıdır. Tedarikçilerin bu durumları ölçümlediği iç denetim mekanizmaları bulunmalıdır.

14. Ağırlama ve Hediye Alıp Vermede Ölçülülük
Hediyeler ve Ağırlamalar Sınırlı durumlarda, işletmeler arasındaki ticari bağın güçlendirilmesi veya sürdürülmesi adına hediye ve ağırlamalar kabul edilebilir. Tedarikçiler yasalara uyumsuzluk teşkil edecek, ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir hediyeyi kabul etmemelidir ve vermemelidir, amacını aşan ağırlama aktivitelerinden uzak durmalıdır.

15. Terörle Mücadele
Tedarikçinin suç teşkil edecek nitelikte, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler ve sair ilgili mevzuat kapsamında ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden faaliyet ve eylemlerde bulunduklarının ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olduklarının DTAS tarafından değerlendirilmesi ve/veya buna ilişkin herhangi bir resmi makam kararının (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerçek kişiler hakkında gözaltı, tutuklanma, hükümlülük kararı verilmesi; emniyet/güvenlik birimleri veya savcılık makamınca soruşturma açılması; tüzel kişilere ise kayyum atanması hakkında karar verilmesi vb.) alınmış olması halinde DTAS’ın işbu Sözleşme'yi ve taraflar arasında akdedilen tüm sözleşmeleri tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin, tek taraflı derhal fesih hakkı saklıdır.

16. Yasal Uyum
DTAS, Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve yönetmeliklere uymasını beklemektedir. Uluslararası sanayi ve ticarete (yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve raporlama yükümlülükleri gibi), yukarıda izah edilen Veri Koruma ve Rekabetin Korunması ve Rüşvetin Önlenmesi yasalarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki tüm uluslararası yasalar ve yönetmeliklere uyulmalıdır.

17. Rüşvetin Önlenmesi
Tedarikçiler hiçbir şekilde iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışlarda bulunmaz. Hiçbir tedarikçi çalışanı rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif edemez, veremez ya da kabul edemez. Tedarikçi, rüşveti önleme ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin geçerli tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyacaktır.

18. Sektör Risklerinin Doğru bir Şekilde Kavranması ve İş Sürekliliği Planları
DTAS, tedarikçilerinin iş faaliyetlerinde uygun bir risk yönetimi ve yerinde bir İş Sürekliliği Planı bulundurmalarını beklemektedir.

TEDARİKÇİ DENETİM SÜREÇLERİ

Tedarikçiler DTAS’a bu Politika, Sözleşme ve/veya Beyan ve Taahhütleri kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda, DTAS tarafından yapılacak denetim ve değerlendirmelerin veya 3. kişi denetimler de dâhil olmak üzere bağımsız denetleme yapılabileceğini kabul etmişlerdir.

Bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış veya bu Politika’daki kuralların ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

E-posta : daikincompliance@daikin.com.tr

DTAS, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder. DTAS, Tedarikçinin bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek hiçbir misillemeye tolerans göstermeyecektir.

PROCUREMENT AND SUPPLY POLICY

This Procurement and Supply Policy (“Policy”), was issued in order to ensure compliance with DTAS company policies, Turkish Laws and Regulations, EU legislation and local legislation of all countries we do business with within the framework of DAIKIN's main values, namely Absolute Reliability, Entrepreneurial Management and Harmonious Personal Relationships which are the main values of DAIKIN in compliance with business conduct of suppliers of DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“DTAS”). It is paramount that suppliers of DTAS comply with the rules defined in this Policy. In case of violation of the Policy, DTAS reserves the right to terminate the contract with its suppliers unilaterally and without damages/compensation, by using its unilateral discretion and without payment of any damages.

DTAS aims to generate new values by way of diminishing its negative effects on the environment and society, while offering healthier and more comfortable living spaces to the world, based on its vision of "Absolute Reliability, Entrepreneurial Management and Harmonious Personal Relationships" among the DENV (G) companies which it is an affiliate. Thus, it expects its suppliers to comply with various supply chain risks such as quality control, management of environmental and social impacts, adherence of human rights, compliance with ethical principles.

This Policy encompasses the main principles which will contribute to sustainable supplier development with the aim of creating value in the social stake, taking into consideration the DAIKIN Global strategies, DTAS sustainability goals and DENV(G) Corporate Ethics in line with DTAS Sustainability Policy.

In this scope, suppliers undertake to work with DTAS in order to develop sustainability programs and to participate in such sustainability activities that will be communicated to them by DTAS from time to time.

Corporate rules of conduct are promulgated on https://www.daikin.com.tr/daikin-DTAS-ethics website address. The requirements of DTAS from its suppliers within the framework of the Code of Ethics are as follows:

 1. Social Responsibility Policies Regarding Commercial Customs
 2. DTAS expects its suppliers to regularly inform their employees regarding their social responsibilities and duties and to have written rules to ensure that they fulfill such social responsibilities strictly and in due diligence in areas such as their business activities and policies and codes of conduct.

 3. Providing Safe, High Quality Products and Services by Forecastting the Future Needs of End Users
 4. DTAS makes every effort in order to ensure the safety and quality of products and services for its customers. In the same way, in order to ensure the safety and quality of the products and services offered to the Consumer by DTAS, the same high standards of safety and quality are expected by DTAS for all components, raw materials, semi-finished products, finished products, complementary parts, products and all kinds of goods and services which the suppliers provide.

  The supplier covenants and accepts that the goods and services it has supplied are provided in the best quality materials and workmanship, that they comply with the order conditions by DTAS, are safely and correctly packaged and labeled, and are produced only for the intended use that was committed.

  Moreover, our component and raw material suppliers will provide DTAS Raw Material Statements upon demand by DTAS in traceability-related processes without any limitation.

 5. Conducting business activities on the basis of principles of fair competition
 6. DTAS conducts its commercial activities in such a way that follow and comply with the laws (Competition Law and Unfair Competition) and rules related to fair competition and trade in the legislation of the country it exports to, especially in line with the Turkish legislation. In this regard, DTAS respects the legal rights of its suppliers that have been consented with their free will.

  However, DTAS will not work with suppliers which breach/violate applicable laws and/or do not comply with DAIKIN values and policies and strong business practices it promotes, such as Absolute Reliability, Entrepreneurial Management and Harmonious Personal Relationships and/or Sustainability.

 7. Compliance with Trade Control Laws
 8. DTAS aims not to participate in any transaction that may harm global peace, security and order, and complies with all applicable export and import regimes of each country and region, as well as DENV (G) Trade Compliance Rules.

  Suppliers know that they are obliged to follow trade restrictions, export controls, embargo, corruption and customs laws regarding their activities as necessary and they undertake to comply with such laws and regulations. Suppliers are aware that violating these restrictions can have extremely serious consequences such as administrative fines, export license revocations and potentially imprisonment.

  Suppliers accept, declare and undertake that they will not provide the Products, Raw Materials, Components and other Goods, etc., that they offer for sale and/or manufacture or distribute to third parties engaged in Missile Technologies, Chemical Weapons and Mass Destruction Production in any way.

 9. Following and Protecting Intellectual Property Rights
 10. Recognizing that intellectual property rights are included in Significant Company Assets, DTAS endeavors to protect and maintain its intellectual property rights and to use them effectively. DTAS respects the intellectual property rights of its suppliers and does not violate the Intellectual Property rights.

  All expenses, losses and additional costs of the parties (DTAS or other DENV (G) companies) incurred due to intellectual and industrial rights violations arising from the supplier, including fines/penalties, must be paid by the relevant suppliers.

 11. Orderly Data Management
 12. DTAS processes and utilizes confidential information, confidential information received from other companies, information of customers and employees in accordance with legal regulations and it does not obtain this information from inappropriate ways.

  DTAS commits that it will comply with other laws and legal regulations of other countries where it operates, especially the Law on the Protection of Personal Data Number 6098 and GDPR regarding data storage and privacy, that it will fulfill its contractual information security obligations, and will show maximum effort to ensure the security of its customer / consumer information.

  In the same way, DTAS expects its suppliers to process and retain/store the data owned by the Company within the scope of data confidentiality only according to its purpose within the scope of contractual relations, to store and process the data under the confidentiality and data usage conditions set forth in the contracts, not to use them for any other purpose, and to anonymize and/or destroy them at the end of the period. Failure of the supplier to comply with confidentiality and data retention policies will lead to the unilateral termination of the contract by DTAS.

 13. Prohibition of Insider Trading
 14. Suppliers no way will leak non-public and other Confidential Data regarding DENV(G) and/or other Group Companies to third parties through their insider employees, and shall not share any administrative, technical information etc. which are provided to them. They will not use our Confidential Data for other commercial activities and will not make them available to third parties.

 15. Timely and Compliant Disclosure of Suppliers' Information
 16. Our Company (DTAS), which is one of the DENV (G) Companies, has relatively minor obligations to disclose Company Information outside the Company, however it promulgates Company information appropriately, excluding Confidential Information, in order to develop as a Reliable, Transparent and Openly Managed company in line with Good Corporate Governance Principles. For the consolidation and due diligent reporting of the relevant data, the suppliers must submit to DTAS any data and reporting expected from them regarding their commercial activities with DTAS, in full and on time, as required.

 17. Compliance with the Environmental Laws
 18. DTAS performs actions/initiatives to protect and improve the environment in terms of each business activity, including product development, production, sales, distribution and services, in accordance with the environmental laws and other secondary legislation rules in the Republic of Turkey and the countries where it operates. In this context, the supplier must be able to prove that it fully complies with all legal regulations regarding environmental protection in all its activities.

  Suppliers accept and agree to act in line with the environmental laws, to be considerate and respectful to the environment and nature, to keep the effects of climate change (greenhouse gas emissions, waste generation, energy consumption, resource consumption, etc.) at a minimum while performing their business activities, and to implement practices that will manage these effects. In this context, the Supplier declares that it has already accepted and agreed to all collaborations to be made with DTAS in order to keep its environmental impacts to a minimum.

 19. Occupational Health and Safety
 20. DTAS requires its activities, which it carries out from a security perspective, from its suppliers in the same way to be carried out. Accordingly, Daikin A.Ş's requirements from its suppliers regarding Occupational Health and Safety (OHS) are as follows:

  • The supplier must provide its employees with a healthy and safe work environment in order to prevent accidents and injuries.
  • Thus, the supplier must undertake activities to reduce the risks that threaten potential employee safety, and establish systematic activities that ensure the health and safety of employees by way of taking into account the relevant standards and laws.
  • The supplier must provide resources, tools and equipment for the works, and cause periodic maintenance and control to be done.
  • The supplier must build safe and healthy working environments for employees, trainees, visitors and special risk groups, and ensure that they are under health surveillance.
  • The supplier must have the necessary measurements, tests and analyzes carried out in the working environment.
  • The supplier should increase OHS awareness by way of providing training and information to employees in accordance with the legislation.
  • The supplier must continuously perform emergency preparedness and response activities.
  • The supplier must oversee and supervise compliance with OHS measures and ensure that nonconformities are corrected.
 21. Respect for Human Rights and Diversity and Following the Labor Laws at the workplace
 22. The supplier may not recruit anyone under the age of 15 (within the scope specified in International Labor Organization (“ILO”) contract No.138) who has not completed compulsory education unless a higher age limit is stipulated in local law. Accordingly, the supplier himself or the third parties to whom he supplies the product cannot use child labor under any circumstances.

  The supplier is obliged to follow and comply with all applicable legislation and to work in accordance with the Labor Law and relevant legislation while fulfilling its obligations. In this context, it is required that the following topics will be taken into consideration by the supplier and the working principles will be mastered.

  • Non-discrimination: Suppliers will treat all employees equally based on their abilities and characteristics, without discrimination based on race, ethnicity, religion, language, sexual orientation, gender, political or ideological views in their employment-related decisions, including recruitment, promotion, compensation, benefits, training, forced dismissal, and termination.
  • Forced Labor: Suppliers respect and accept ethnic and cultural differences, take measures to protect and develop differences, and are committed to creating working environments where equal opportunities are available for their employees, in mutual trust, without discrimination, and respectful of human rights.
  • Compensation: Suppliers pay their employees equal to or above the minimum set by applicable laws and regulations, including salaries/wages and overtime.
  • Harassment: Suppliers do not allow any form of harassment and take necessary precautions against it. There is no tolerance for any violation of the immunity of its employees through corporal punishment or physical, sexual, psychological, emotional and verbal abuse.
  • Union rights: Suppliers adhere to their employees' right to unionize and their decision to become a union member, their right to organize and bargain collectively in accordance with the law.
  • Fair approach: The suppliers act fairly and in accordance with the legislation in relation to their employees in terms of their wages, working hours, overtime, leaves and fringe benefits provided by . Suppliers do not engage in unlawful disciplinary practices.
 23. Protecting the Company Assets
 24. Supplier shall deem and treat as "Confidential Information" any non-public information provided by DTAS, any specification or other document prepared by either party in relation to an Order, and any non-public information relating to an Order. Seller may not disclose or use any confidential information for any purpose other than to fulfill an Order without Buyer's prior written consent.

 25. Performing Accounting Transactions in due diligence
 26. Corruption, embezzlement, any facilitating payment or bribery activity, regardless of its type or mode of conduct, is not permitted. Suppliers undertake not to engage in these and similar activities.

  All accounting records and supporting documents of suppliers shall fully and clearly reflect relevant expenditures. Suppliers must not have any confidential, unregistered accounts and assets in their financial systems. There should be internal audit/inspection mechanisms by which suppliers measure these situations..

 27. Ethics in in Hospitality and Gifts
 28. Gifts and Hospitality/Entertainment under limited circumstances may be accepted as gifts and entertainment which are to strengthen or maintain business ties between businesses. Suppliers should not accept or give any gifts other than commercial customs and promotional materials that would violate the law, and should refrain from undue entertainment activities.

 29. Combat against terror
 30. In cases where the supplier engages in activities and actions violating national/international security, public order within the scope of the Turkish Penal Code No. 5237, Anti-Terror Law No. 3713, Criminal Procedure Law No. 5271, Statutory Decrees and other relevant legislation, and/or DTAS considers that they are in direct or indirect relations with the persons or institutions involved in it and/or any official decision regarding this (without being limited to the ones listed, issuance of detention, arrest, conviction for real persons; opening an investigation by the police/security units or the prosecutor's office) ; if a decision on the appointment of a trustee for legal entities, etc.) has been taken, DTAS reserves the right to unilaterally terminate immediately this Contract Agreement and all agreements concluded between the parties, such as compensation, penalties, expenses, etc..

 31. Legal Compliance
 32. DTAS requires the Supplier to comply with all laws and regulations in the countries where it operates. All effective/applicable international laws and regulations must be complied with, including those relating to international industry and trade (such as sanctions, export controls, and reporting obligations) and the Data Protection and Anti-Competition and Anti-Bribery laws stipulated above.

 33. Prevention of Bribes
 34. Suppliers will never engage in non-ethical/improper conduct, such as exchanging bribes for business or financial gain. No employee of supplier may offer, give or accept gifts or payments that may be perceived as bribes. Supplier will comply with all applicable anti-bribery and anti- corruption laws, statutes and regulations.

 35. The Accurate Understanding of Industry Risks and Business Continuity Plans
 36. DTAS requires its suppliers to maintain appropriate risk management and a Business Continuity Plan in place in their business activities.

SUPPLIER INSPECTION PROCESSES

Suppliers agree and undertake to DTAS that independent inspections, including audits and evaluations to be made by DTAS or third party audits, can be carried out in line with its obligations under this Policy, Agreement and/or Statements and Commitments.

The following communication channels can be utilized in order to report suspicious behavior in violation of this Policy or breach of the rules in this Policy.

E-mail : daikincompliance@daikin.com.tr

DTAS guarantees to treat all notifications confidentially and to protect the owners of notifications. DTAS will maintain confidentiality and will not tolerate any retaliation against any person who has reported the Supplier's suspicious behavior in violation this Policy or a possible breach of business ethics.